KES 5,400.00
1 Year
KES 5,000.00 Setup Fee
Bronze
KES 2,400.00
1 Year
KES 5,000.00 Setup Fee
Standard
KES 1,400.00
1 Year
KES 5,000.00 Setup Fee
Starter